Điều khoản và điều kiện sử dụng

enche.com

1. QUY ĐỊNH CHUNG

1.1 Các Điều khoản và Điều kiện sử dụng này đặt ra các điều khoản và điều kiện áp dụng khi bất kỳ người mua nào thực hiện giao dịch, chẳng hạn như mua sản phẩm và/hoặc dịch vụ do enche.com cung cấp (mà sau đây được gọi là gọi là “CÔNG TY”).

1.2 CÔNG TY là một thị trường mua sắm trực tuyến cung cấp cho người mua một “diễn đàn” mua sắm trực tuyến với những người bán, bao gồm nhưng không giới hạn ở các sản phẩm, đánh giá cửa hàng, xếp hạng, tính năng đặc biệt và các thông tin, dịch vụ khác có liên quan đến việc mua sắm được cung cấp trên TRANG WEB của CÔNG TY (sau đây được gọi là “DỊCH VỤ”).

1.3 Liên quan đến việc người mua sử dụng DỊCH VỤ, ngoài các Điều khoản và Điều kiện sử dụng này, CÔNG TY có quyền đưa ra các quy định đặc biệt có liên quan đến việc sử dụng các dịch vụ riêng lẻ, các điều khoản cấp dưới theo đây, hướng dẫn và các chính sách khác. Bất kỳ điều khoản, hướng dẫn hay phụ lục bổ sung nào dưới đây sẽ là một phần của các Điều khoản và Điều kiện sử dụng này, được gọi chung là “Điều khoản và Điều kiện sử dụng”, được áp dụng cho người mua sử dụng DỊCH VỤ.

1.4 Tất cả các giao dịch giữa người mua và người bán trên TRANG WEB CỦA CÔNG TY (sẽ được xác định sau đây) sẽ được thực hiện trực tiếp giữa người mua và người bán. CÔNG TY không phải là một bên tham gia bất kỳ giao dịch nào cũng như không chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với các giao dịch đó. CÔNG TY cũng sẽ không chịu trách nhiệm hoặc ràng buộc bởi bất kỳ hành động hoặc thiếu sót nào của người mua và người bán. Theo đó, trong trường hợp có bất kỳ tranh chấp nào phát sinh có liên quan đến giao dịch với một người bán, vấn đề sẽ được giải quyết giữa người mua và người bán. Tuy nhiên, CÔNG TY coi sự hài lòng của người mua là giá trị lớn của mình. Bất kỳ khiếu nại, khiếu nại hoặc báo cáo về người bán, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi tại inquiry@enche.com

1.5 Bằng cách truy cập vào trang web của CÔNG TY (sau đây gọi tắt là “TRANG WEB”), người mua sẽ đồng ý bị ràng buộc bởi các Điều khoản và Điều kiện sử dụng này, tất cả các luật và quy định hiện hành và đồng ý chịu trách nhiệm tuân thủ mọi luật pháp hiện hành của Malaysia. Nếu người mua không đồng ý với bất kỳ điều khoản nào, người mua bị cấm sử dụng hoặc truy cập TRANG WEB. Các tài nguyên có trong TRANG WEB được bảo vệ bởi luật bản quyền và luật thương hiệu hiện hành.

2. SỬ DỤNG DỊCH VỤ

2.1 Bất kỳ người mua nào đã đăng ký một tài khoản với TRANG WEB được coi là một “Thành viên của enche” theo các Điều khoản và Điều kiện sử dụng này và sẽ có quyền sử dụng nhiều dịch vụ hướng tới các Thành viên bao gồm các dịch vụ phiếu giảm giá theo các Điều khoản và Điều kiện sử dụng này.

3. ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG TRANG WEB SỬA ĐỔI

3.1 CÔNG TY có thể sửa đổi các Điều khoản và Điều kiện sử dụng này cho TRANG WEB bất cứ lúc nào mà không cần phải thông báo trước. Bằng việc sử dụng TRANG WEB, người mua đồng ý bị ràng buộc bởi phiên bản hiện tại của các Điều khoản và Điều kiện sử dụng.

4. PHẦN MỀM

4.1 Bất kỳ phần mềm nào được cung cấp bởi CÔNG TY cho người mua như một phần của DỊCH VỤ đều phải tuân theo các quy định của các Điều khoản và Điều kiện sử dụng này. CÔNG TY bảo lưu tất cả quyền đối với phần mềm không được cấp bởi công ty dưới đây. Bất kỳ tập lệnh hoặc mã của bên thứ ba nào, được liên kết tới hoặc tham chiếu từ DỊCH VỤ đều được cấp phép cho người mua bởi các bên thứ ba sở hữu tập lệnh hoặc mã đó, chứ không phải bởi CÔNG TY.

5. TÀI KHOẢN VÀ BẢO MẬT

5.1 Một số chức năng trong DỊCH VỤ của chúng tôi yêu cầu phải đăng ký tài khoản bằng cách chọn nhận dạng người dùng duy nhất (“ID người dùng”) và mật khẩu và bằng cách cung cấp thông tin cá nhân nhất định. Nếu người mua chọn một ID người dùng mà CÔNG TY, trong quyết định riêng của mình, thấy gây sự khó chịu hoặc không phù hợp, CÔNG TY có quyền đình chỉ hoặc chấm dứt tài khoản người mua. Người mua có thể sử dụng tài khoản người mua để có quyền truy cập vào các sản phẩm, trang web hoặc dịch vụ khác mà CÔNG TY đã cho phép truy cập hoặc CÔNG TY đã liên kết hoặc hợp tác. CÔNG TY không xem xét và không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ nội dung, chức năng, bảo mật, dịch vụ, chính sách bảo mật hoặc hành vi nào khác của các sản phẩm, trang web hoặc dịch vụ đó. Nếu người mua làm như vậy, các điều khoản dịch vụ với các sản phẩm, trang web hoặc dịch vụ đó, bao gồm cả chính sách bảo mật tương ứng, nếu khác với các Điều khoản dịch vụ này và/hoặc Chính sách bảo mật của chúng tôi tạo thành một phần của các Điều khoản và điều kiện sử dụng này, có thể cũng áp dụng cho việc sử dụng các sản phẩm, trang web hoặc dịch vụ đó của người mua.

5.2 Người mua cần phải đồng ý (a) giữ bí mật với mật khẩu, chỉ sử dụng ID và mật khẩu người mua của mình khi đăng nhập, (b) đảm bảo rằng người mua đăng xuất khỏi tài khoản người mua vào cuối mỗi phiên trên TRANG WEB (c) thông báo ngay lập tức cho CÔNG TY về bất kỳ việc sử dụng trái phép tài khoản của người mua, ID người dùng và/hoặc mật khẩu và (d) đảm bảo rằng thông tin tài khoản của người mua là chính xác và cập nhật. Người mua chịu mọi trách nhiệm cho tất cả các hoạt động xảy ra với ID người dùng và tài khoản của người mua ngay cả khi các hoạt động hoặc việc sử dụng đó không được người mua cam kết. CÔNG TY sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hay thiệt hại nào phát sinh từ việc sử dụng trái phép mật khẩu của người mua hoặc người mua không tuân thủ điều khoản này.

5.3 Người mua đồng ý rằng CÔNG TY có thể vì bất kỳ lý do nào, theo quyết định riêng của mình và có hoặc không có thông báo hoặc trách nhiệm với bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba nào, lập tức chấm dứt tài khoản của người mua và ID người dùng của bạn, xóa hoặc loại bỏ khỏi TRANG WEB bất kỳ nội dung nào liên quan đến Tài khoản và ID người dùng của người mua, rút bất kỳ khoản trợ cấp nào cung cấp cho người mua, hủy mọi giao dịch có liên quan đến tài khoản của người mua và ID người dùng, tạm thời giữ lại mọi khoản tiền bán hoặc hoàn lại tiền và/hoặc thực hiện bất kỳ hành động nào khác mà CÔNG TY thấy rằng cần thiết. Căn cứ cho các hành động như vậy có thể bao gồm, nhưng không giới hạn ở, thực tế hoặc nghi ngờ (a) thời gian không hoạt động kéo dài, (b) vi phạm thư hoặc tinh thần của các Điều khoản và Điều kiện sử dụng này, (c) bất hợp pháp, lừa đảo, quấy rối, có hành vi phỉ báng, đe dọa hoặc lạm dụng (d) có nhiều tài khoản người dùng, (e) mua sản phẩm và/hoặc dịch vụ trên TRANG WEB nhằm mục đích bán lại, (f) mua sản phẩm bất thường hoặc quá mức từ cùng một người bán hoặc nhóm người bán có liên quan, (f) lạm dụng chứng từ (bao gồm, nhưng không giới hạn ở việc bán chứng từ cho bên thứ ba và sử dụng chứng từ bất thường hoặc quá mức trên TRANG WEB) hoặc (g) hành vi gây hại cho người dùng khác, bên thứ ba hoặc lợi ích kinh doanh của CÔNG TY. Việc sử dụng tài khoản cho mục đích bất hợp pháp, lừa đảo, quấy rối, phỉ báng, đe dọa hoặc lạm dụng có thể bị chuyển đến cơ quan thực thi pháp luật mà không cần thông báo cho người mua. Nếu tranh chấp pháp lý phát sinh hoặc hành động thực thi pháp luật được bắt đầu có liên quan đến tài khoản người mua hoặc người mua sử dụng DỊCH VỤ vì bất kỳ lý do gì, CÔNG TY có thể chấm dứt ngay lập tức Tài khoản người mua mà không cần thông báo trước.

5.4 Người mua có thể chấm dứt tài khoản người mua của mình nếu người mua thông báo bằng văn bản cho CÔNG TY (bao gồm cả qua email tại inquiry@enche.com) về mong muốn của người mua. Mặc dù có bất kỳ sự chấm dứt nào, người mua vẫn phải đại diện và chịu trách nhiệm cho bất kỳ giao dịch chưa hoàn thành nào (cho dù đã bắt đầu trước hoặc sau chấm dứt đó), bao gồm nhưng không giới hạn ở việc vận chuyển sản phẩm, thanh toán cho sản phẩm hoặc tương tự, và người mua sẽ liên hệ CÔNG TY sau khi đã thực hiện kịp thời và hiệu quả tất cả các giao dịch chưa hoàn thành theo Điều khoản và Điều kiện sử dụng. CÔNG TY sẽ không có trách nhiệm pháp lý và sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại nào phát sinh do các hành động được thực hiện theo quy định tại khoản này. Người mua từ bỏ bất kỳ và tất cả các khiếu nại dựa trên bất kỳ hành động được thực hiện bởi CÔNG TY.

6. THÔNG BÁO

6.1 thông báo, chú ý hoặc bất kỳ thông tin bằng văn bản nào có liên quan đến DỊCH VỤ cho người mua từ CÔNG TY sẽ được gửi bằng điện tử đến địa chỉ email được nhập theo thông tin đăng ký mới nhất cho Thành viên của enche hoặc được người mua nhập khi mua; bất kỳ thông báo nào được đăng trên TRANG WEB liên quan đến DỊCH VỤ; hoặc được cung cấp thông qua các phương thức khác mà CÔNG TY cho là phù hợp.

6.2 Khi thông báo được cung cấp dưới dạng điện tử và/hoặc CÔNG TY gửi email đến địa chỉ email được quy định tại điều khoản trước, người mua đồng ý trước rằng thông báo sẽ được coi là đã được gửi khi người mua có thể xem được email hoặc 24 giờ sau khi email được gửi bởi CÔNG TY, tùy theo cái nào đến sớm hơn.

7. THƯ TÍN VÀ QUẢNG CÁO

7.1 CÔNG TY có thể liên hệ người mua qua điện thoại, email hoặc các phương thức khác với mục đích bao gồm nhưng không giới hạn trong việc thực hiện khảo sát phản hồi về DỊCH VỤ; nghiên cứu tình trạng, giao dịch hoặc phỏng vấn người mua.

7.2 CÔNG TY có thể, tuân thủ luật pháp và quy định của Malaysia, liên hệ với người mua qua điện thoại, email, bài đăng hoặc các phương thức khác nhằm mục đích thông báo cho người mua các chiến dịch liên quan đến DỊCH VỤ, quảng cáo và tiếp thị và các vấn đề liên quan khác.

8. PHÍ GIAO DỊCH

8.1 CÔNG TY tính phí cho tất cả các giao dịch thành công được thực hiện thông qua chuyển khoản ngân hàng, thẻ tín dụng (“Phí giao dịch”). Phí thanh toán phải chứa tất cả các loại thuế hiện đang được áp dụng hoặc được áp dụng bởi cơ quan có liên quan bất cứ khi nào trong tương lai.

8.2 Người mua phải hoàn thành Phí giao dịch đối với giá tiền của sản phẩm và/hoặc dịch vụ thông qua phương thức thanh toán được chọn khi đặt hàng.

8.3 Công TY hỗ trợ một hoặc nhiều phương thức thanh toán sau:

(i) Thẻ Tín Dụng;
Thanh toán thẻ được xử lý thông qua các kênh thanh toán của bên thứ ba và loại thẻ tín dụng được chấp nhận bởi các kênh thanh toán này có thể thay đổi tùy thuộc vào thẩm quyền của người mua.

(ii) Chuyển Khoản Ngân Hàng;
Người mua có thể thực hiện thanh toán qua chuyển khoản ngân hàng trực tuyến (“Chuyển khoản ngân hàng”) vào Tài khoản ngân hàng được chỉ định của CÔNG TY

(iii) Tiền điện tử (e-money) hoặc
Người mua có thể thực hiện thanh toán thông qua công cụ tiền điện tử chứa giá trị tiền tệ được trả trước bởi người mua cho tổ chức phát hành tiền điện tử. Công cụ thanh toán này phải tuân theo các quy tắc và quy định của các quốc gia và tổ chức phát hành tiền điện tử.

(iv) Tiền mặt qua quầy.
Người mua có thể mua sắm trực tuyến sau đó thanh toán tiền mặt tại nhiều điểm ngân hàng, địa điểm bán lẻ hoặc địa điểm được ủy quyền khác gần người mua.

8.4 CÔNG TY không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào đối với người mua phát sinh từ thông tin vận chuyển và/hoặc thông tin thanh toán do người mua nhập hoặc chuyển sai bởi người mua liên quan đến việc thanh toán cho các sản phẩm và/hoặc dịch vụ đã mua. CÔNG TY có quyền kiểm tra xem người mua có được phép sử dụng phương thức thanh toán nhất định hay không và có thể tạm dừng giao dịch cho đến khi sự ủy quyền đó được xác nhận hoặc hủy giao dịch có liên quan khi không có xác nhận ủy quyền đó.

9. CHÍNH SÁCH HOÀN TIỀN

9.1 Vui lòng tham khảo Chính sách hoàn tiền của chúng tôi, đây là một phần của các Điều khoản và Điều kiện sử dụng này.

10. SỬ DỤNG DỊCH VỤ CỦA TRẺ VỊ THÀNH NIÊN VÀ NGƯỜI CHƯA THÀNH NIÊN

10.1 Người mua chưa đến tuổi thành niên chỉ được sử dụng DỊCH VỤ sau khi nhận được sự đồng ý của cha mẹ hoặc người giám hộ.

10.2 Điều khoản trước, mặc dù, nếu người mua dưới độ tuổi trưởng thành bị phát hiện sử dụng DỊCH VỤ mà không có sự đồng ý của cha mẹ hoặc người giám hộ, CÔNG TY sẽ có quyền đưa ra bất kỳ câu trả lời nào được nêu dưới đây, toàn bộ hoặc một phần, mà không cần phải thông báo trước cho người mua:

(i) Ngưng việc sử dụng DỊCH VỤ của người mua và ngưng hoặc thu hồi các đặc quyền của Thành viên theo các Điều khoản và Điều kiện sử dụng này; hoặc là

(ii) Ngưng việc thực hiện các giao dịch, chẳng hạn như vận chuyển sản phẩm và/hoặc dịch vụ, hoặc yêu cầu ngừng tham gia DỊCH VỤ.

10.3 CÔNG TY có thể đặt giới hạn độ tuổi đối với phạm vi các sản phẩm và/hoặc dịch vụ được mua. Nếu CÔNG TY phát hiện ra người mua đã mua bất kỳ sản phẩm và/hoặc dịch vụ nào có giới hạn độ tuổi mặc dù chưa đạt đến độ tuổi quy định, CÔNG TY sẽ có quyền thực hiện bất kỳ câu trả lời nào được nêu trong điều khoản trước, toàn bộ hoặc một phần.

11. TỪ CHỐI TRÁCH NHIỆM

11.1 Các tài nguyên trên TRANG WEB được cung cấp “nguyên trạng”. CÔNG TY không bảo đảm, thể hiện hoặc ngụ ý, và từ đó từ chối, phủ nhận tất cả các bảo đảm khác, bao gồm nhưng không giới hạn, ngụ ý bảo hành hoặc điều kiện thương mại, phù hợp cho một mục đích cụ thể hoặc không vi phạm quyền sở hữu trí tuệ hoặc vi phạm quyền sở hữu trí tuệ khác. Hơn nữa, CÔNG TY không bảo đảm hoặc đưa ra bất kỳ tuyên bố nào có liên quan đến tính chính xác, kết quả có khả năng hoặc độ tin cậy của việc sử dụng các tài nguyên trên TRANG WEB của công ty hoặc liên quan đến các tài nguyên đó hoặc trên bất kỳ trang web nào được liên kết với TRANG WEB này.

12. BỒI THƯỜNG

12.1 CÔNG TY không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại nào MÀ người mua phải chịu nếu DỊCH VỤ bị đình chỉ, toàn bộ hoặc một phần, do các sự kiện Bất khả kháng (sẽ được xác định trong khoản 19).

12.2 Trách nhiệm của CÔNG TY ở đây sẽ được giới hạn trong hoạt động của DỊCH VỤ với nỗ lực hợp lý và CÔNG TY sẽ không chịu trách nhiệm, không đảm bảo về tính chính xác, tiện ích, độ tin cậy hoặc tính phù hợp với các mục đích cụ thể của DỊCH VỤ (bao gồm các trang web được điều hành bởi người bán), CÔNG TY cũng không chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào hoặc đảm bảo rằng không có quyền của bên thứ ba nào bị xâm phạm.

12.3 CÔNG TY không đảm bảo các email và nội dung được gửi từ các trang web, máy chủ hoặc tên miền của CÔNG TY không chứa bất kỳ nội dung độc hại nào như vi-rút máy tính.

12.4 CÔNG TY có thể cung cấp thông tin cho người mua và người bán; tuy nhiên, CÔNG TY sẽ không chịu trách nhiệm đối với các hành động sử dụng thông tin đó.

12.5 CÔNG TY sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại nào phát sinh do người mua vi phạm các Điều khoản và Điều kiện sử dụng này.

12.6 Khi sử dụng DỊCH VỤ, người mua phải chuẩn bị và duy trì bằng chi phí của mình cho một môi trường hoạt động khách hàng bao gồm nhưng không giới hạn ở mạng, máy tính hoặc phần mềm được người mua sử dụng. Công ty sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại, khiếu nại, yêu cầu, truy tố, tố tụng, thiếu sót, mất mát hoặc tiền phạt phát sinh, bao gồm nhưng không giới hạn trong môi trường hoạt động của người mua hoặc do bảo trì.

13. MỨC ĐỘ NGHIÊM TRỌNG

13.1 Nếu bất kỳ khoản nào trong các Điều khoản và Điều kiện sử dụng này sẽ bị phát hiện bởi tòa án có thẩm quyền là không hợp lệ hoặc không thể thực thi được vì bất kỳ lý do gì, thì sự vô hiệu hoặc không thể thực thi của điều khoản đó sẽ không ảnh hưởng đến các điều khoản khác trong các Điều khoản và Điều kiện sử dụng này, mà sẽ vẫn còn đầy đủ hiệu lực.

13.2 Các Bên thừa nhận rằng khi tham gia vào các Điều khoản và Điều kiện sử dụng này, nó không dựa vào bất kỳ sự đại diện hay bảo hành nào như được nêu rõ trong tài liệu này hoặc trong bất kỳ tài liệu nào được đề cập rõ ràng trong tài liệu này.

14. KHÔNG CHUYỂN NHƯỢNG

14.1 Người mua không được chuyển nhượng, thuê hoặc chuyển bất kỳ quyền hay nghĩa vụ nào có liên quan đến việc sử dụng DỊCH VỤ cho bất kỳ bên thứ ba nào có hoặc không thông báo cho CÔNG TY

15. NỘP ĐƠN YÊU CẦU MUA HÀNG

15.1 Người mua có thể gửi yêu cầu mua sản phẩm và/hoặc dịch vụ từ người bán thông qua CÔNG TY theo các thủ tục được quy định tại các Điều khoản và Điều kiện sử dụng này. CÔNG TY cũng có thể thay đổi bao gồm nhưng không giới hạn các thông số kỹ thuật của quy trình nộp đơn tại thời điểm lựa chọn cho mục đích cải thiện sự nhanh chóng cả với người mua và người bán.

15.2 Phương thức giao hàng và các điều khoản, điều kiện giao dịch khác có sẵn khi người mua đặt hàng phụ thuộc vào người bán. Người mua phải chịu trách nhiệm cá nhân trong việc kiểm tra các điều khoản và điều kiện trước khi gửi yêu cầu mua sản phẩm và/hoặc dịch vụ.

15.3 Khi người mua hoàn tất quá trình nộp đơn, một thỏa thuận bán hàng giữa người mua và người bán chưa được thiết lập cho các sản phẩm và/hoặc dịch vụ liên quan đến yêu cầu đã nộp. Một thỏa thuận bán hàng cho các sản phẩm và/hoặc dịch vụ liên quan đến yêu cầu đã nộp sẽ được thiết lập khi người mua nhận được Thông báo thanh toán thành công. Tuy nhiên, với điều kiện là tùy thuộc vào người bán mà người mua đã đăng ký mua sản phẩm hoặc từ sự chậm trễ của hệ thống, người mua có thể không nhận được Thông báo thanh toán thành công. Trong trường hợp như vậy, thỏa thuận bán hàng sẽ được thiết lập tại thời điểm xảy ra một trong những điều sau đây, tùy theo trường hợp nào là sớm nhất:

(i) Thư cho thấy sự chấp thuận yêu cầu từ thương được gửi đi, hoặc
(ii) sản phẩm được vận chuyển.

15.4 Sau khi người mua hoàn thành quy trình nộp đơn, người bán có thể từ chối giao dịch. Trong trường hợp này, người mua sẽ không được quyền yêu cầu người bán thực hiện thỏa thuận bán hàng nhưng có thể yêu cầu hoàn lại tiền.

16. QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ

16.1 Tất cả nội dung bao gồm ở hoặc có sẵn thông qua TRANG WEB của CÔNG TY, chẳng hạn như văn bản, đồ họa, logo, biểu tượng nút, hình ảnh, clip âm thanh, tải xuống kỹ thuật số, tiêu đề chiến dịch và tài liệu tổng hợp là tài sản của CÔNG TY hoặc nhà cung cấp và được bảo vệ bởi luật bản quyền Tất cả các nhãn hiệu khác không thuộc sở hữu bởi CÔNG TY xuất hiện trên TRANG WEB là tài sản của chủ sở hữu tương ứng của họ.

17. LUẬT PHÁP VÀ THẨM QUYỀN

17.1 Các Điều khoản và Điều kiện sử dụng này sẽ được điều chỉnh và giải thích theo luật pháp của Malaysia mà không liên quan đến xung đột của các quy tắc pháp luật. Liên Hiệp Quốc hội Nghị trên hợp Đồng cho sự Quốc tế, Bán hàng Hóa và những thông Tin Giao dịch Hành động, đến mức có thể, được rõ ràng không. Trừ khi có yêu cầu khác của pháp luật, bất kỳ tranh chấp, tranh cãi, yêu cầu hoặc trường hợp khác phát sinh hoặc liên quan đến những Điều Khoản Sử dụng chống lại hoặc liên quan đến CÔNG TY hoặc bất kỳ Bên bồi thường nào theo Điều Khoản và Điều Kiện Sử dụng sẽ bị nêu ra, và giải quyết theo tài phán Malaysia phù hợp với quy tắc Kuala Lumpur Regional Centre of Arbitration (KLRCA) cho thời điểm hiện tại đang có hiệu lực, các quy tắc được coi là được kết hợp bởi tham chiếu trong điều khoản này. Sẽ có một (1) trọng tài và ngôn ngữ của trọng tài sẽ là tiếng Anh.

18. VI PHẠM CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN SỬ DỤNG CỦA CHÚNG TÔI

18.1 Vi phạm các Điều khoản và Điều kiện sử dụng này có thể dẫn đến một loạt các hành động, bao gồm, nhưng không giới hạn ở, bất kỳ hoặc tất cả những điều sau đây:

i. Đình chỉ tài khoản và chấm dứt sau đó;
ii. Tội hình sự; hoặc
iii. Các hành động dân sự, bao gồm nhưng không giới hạn ở yêu cầu bồi thường thiệt hại và/hoặc tạm thời hoặc giảm nhẹ trách nhiệm

19. BẤT KHẢ KHÁNG

19.1 CÔNG TY sẽ không chịu trách nhiệm với người mua hoặc bị coi là vi phạm các Điều khoản và Điều kiện sử dụng vì lý do chậm trễ trong việc thực hiện hoặc không thực hiện bất kỳ nghĩa vụ nào của CÔNG TY nếu sự chậm trễ hoặc thất bại là do bất kỳ sự kiện nào hoặc nguyên nhân nằm ngoài sự kiểm soát hợp lý của CÔNG TY (sau đây được xác định là sự kiện “Bất khả kháng”). Không ảnh hưởng đến tính tổng quát của những điều đã nói ở trên, những điều sau đây sẽ được xác định là sự kiện bất khả kháng:

19.1.1 Đạo luật của Thiên Chúa, vụ nổ, lũ lụt, bão tố, hỏa hoạn hoặc tai nạn;

19.1.2 Chiến tranh hoặc đe dọa chiến tranh, phá hoại, nổi dậy, gây rối dân sự hoặc trưng dụng, hành động khủng bố hoặc bất ổn dân sự;

19.1.3 Hành vi, sự hạn chế, quy định, quy chế, cấm hoặc biện pháp dưới bất kỳ hình thức nào của bất kỳ cơ quan chính phủ, quốc hội hoặc địa phương nào:

19.1.4 Quy định nhập khẩu hoặc xuất khẩu;

19.1.5 Gián đoạn giao thông, đình công hoặc các hành động công nghiệp hoặc tranh chấp thương mại khác (cho dù có liên quan đến nhân viên của CÔNG TY của bên thứ ba);

19.1.6 Dịch bệnh mà Tổ chức Y tế Thế giới tuyên bố;

19.1.7 Gián đoạn sản xuất hoặc vận hành, khó khăn trong việc có được lao động, bộ phận nhiên liệu hoặc máy móc; và

19.1.8 Mất điện hoặc sự cố trong máy móc.

19.2 Khi xảy ra bất kỳ sự kiện nào được nêu trong khoản 19.1, CÔNG TY có thể, theo lựa chọn của mình, đình chỉ hoàn toàn hoặc một phần việc thực hiện nghĩa vụ của mình dưới đây trong khi sự kiện hoặc tình huống đó vẫn tiếp diễn. Nếu bất kỳ sự kiện nào được nêu trong khoản 19.1. sẽ tiếp tục trong khoảng thời gian hơn ba mươi (30) ngày, CÔNG TY có thể chấm dứt các Điều khoản và Điều kiện sử dụng này trong vòng ba mươi (30) ngày sau khi thông báo bằng văn bản cho người mua.

20. CHẤM DỨT

20.1 CÔNG TY có quyền đình chỉ hoặc chấm dứt cung cấp DỊCH VỤ cho bất kỳ người mua cụ thể nào hoặc tất cả người mua bất cứ lúc nào mà không cần thông báo trước. CÔNG TY sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại hay mất mát nào do người mua phải chịu vì đình chỉ hoặc chấm dứt DỊCH VỤ.

21. QUY ĐỊNH CHUNG

21.1 CÔNG TY bảo lưu tất cả các quyền không được cấp rõ ràng ở đây.

21.2 CÔNG TY có thể sửa đổi các Điều khoản và Điều kiện sử dụng này bất cứ lúc nào bằng cách đăng các Điều khoản và Điều kiện sử dụng đã sửa đổi trên TRANG WEB. Việc tiếp tục sử dụng TRANG WEB của người mua hàng sau khi những thay đổi đó được đăng sẽ thể hiện sự chấp nhận của người mua về việc sửa đổi các Điều khoản và Điều kiện sử dụng đó.

21.3 Không có điều khoản nào trong các Điều khoản và Điều kiện sử dụng này sẽ cấu thành mối quan hệ đối tác, chủ lao động, nhân viên, đại diện pháp lý, công ty con hay liên doanh hoặc đại lý chính giữa người mua và CÔNG TY, cũng không ủy quyền người mua chịu bất kỳ chi phí hoặc trách nhiệm pháp lý nào đối với Thay mặt công ty.

21.4 Việc Công ty không thực hiện bất kỳ lúc nào hoặc bất kỳ thời điểm nào trong các điều khoản nào ở đây sẽ không ảnh hưởng đến quyền của công ty sau đó để thực thi như vậy trừ khi điều tương tự bị từ bỏ bằng văn bản.

21.5 Các Điều khoản và Điều kiện sử dụng này chỉ dành cho người mua và lợi ích của CÔNG TY và không vì lợi ích của bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào khác, ngoại trừ các công ty con, đại diện pháp lý hoặc nhân viên của CÔNG TY.

21.6 Các điều khoản được quy định trong các Điều khoản và Điều kiện sử dụng này và mọi thỏa thuận, chính sách được bao gồm hoặc được đề cập trong các Điều khoản và Điều kiện sử dụng này cấu thành toàn bộ thỏa thuận và sự hiểu biết của các bên liên quan đến DỊCH VỤ và TRANG WEB và thay thế mọi thỏa thuận trước đó hoặc sự hiểu biết giữa các bên liên quan đến vấn đề đó. Các bên cũng đồng ý loại trừ tất cả các điều khoản ngụ ý trong thực tế. Khi tham gia vào thỏa thuận được hình thành bởi các Điều khoản và Điều kiện sử dụng này, các bên không dựa vào bất kỳ tuyên bố, đại diện, bảo hành, hiểu biết, cam kết, hứa hẹn hoặc đảm bảo của bất kỳ người nào khác ngoài các Điều khoản và Điều kiện sử dụng được nêu rõ trong các Điều khoản và Điều kiện sử dụng này . Mỗi bên không thể từ bỏ và vô điều kiện từ bỏ tất cả các yêu cầu, quyền và biện pháp khắc phục mà đối với điều khoản đó có thể có liên quan đến bất kỳ điều khoản nào đã nói ở trên. Các Điều khoản và Điều kiện sử dụng này không mâu thuẫn với nhau, mà được giải thích hoặc bổ sung bởi bằng chứng của bất kỳ thỏa thuận nào trước đó, bất kỳ thỏa thuận miệng cùng lúc nào hoặc bất kỳ điều khoản bổ sung nhất quán nào.

21.7 Người mua đồng ý tuân thủ tất cả các luật, quy chế, quy định và quy tắc hiện hành bao gồm nhưng không giới hạn ở việc chống hối lộ, rửa tiền, Luật giao dịch điện tử và tham nhũng và xác nhận rằng người mua đã và sẽ áp dụng mọi chính sách và thủ tục cần thiết để đảm bảo tuân thủ với những yêu cầu này

21.8 Người mua không được sử dụng sai TRANG WEB này. Người mua không được phạm tội hoặc khuyến khích vi phạm hình sự, truyền hoặc phát tán vi-rút bao gồm nhưng không giới hạn ở Trojan, worm, logic bomb hoặc đăng trên TRANG WEB bất kỳ tài liệu nào khác độc hại, có hại về mặt công nghệ, vi phạm niềm tin, xúc phạm hoặc tục tĩu; tấn công vào bất kỳ khía cạnh nào của DỊCH VỤ; dữ liệu bị hỏng; gây khó chịu cho người dùng khác; xâm phạm quyền Quyền sở hữu của bất kỳ người nào khác trong cộng đồng; gửi bất kỳ tài liệu quảng cáo hoặc quảng cáo không mong muốn; hoặc cố gắng ảnh hưởng đến hiệu suất hoặc chức năng của bất kỳ cơ sở máy tính nào của hoặc được truy cập thông quaTRANG WEB.

21.9 Nếu người mua có bất kỳ câu hỏi nào liên quan hoặc có bất kỳ vấn đề nào về các Điều khoản và Điều kiện sử dụng này hoặc về TRANG WEB, vui lòng liên hệ với chúng tôi tại: inquiry@enche.com

[Phần còn lại của trang này được cố ý để trống]