Chính Sách Bảo Mật

1. Giới thiệu về Chính sách Bảo mật này

1.1. Tại enche, chúng tôi thực hiện nghiêm túc sự bảo mật cho bạn. Chúng tôi cam kết tuân thủ tất cả các pháp luật về bảo vệ dữ liệu/quyền riêng tư áp dụng với chúng tôi.

1.2. Trong quá trình cung cấp cho bạn Dịch vụ hay truy cập vào Nền tảng (được xác định trong Điều khoản sử dụng), chúng tôi sẽ thu thập, sử dụng, tiết lộ và/hoặc xử lý dữ liệu, bao gồm dữ liệu cá nhân của bạn.

1.3. Chính sách Bảo mật này xuất hiện để đảm bảo bạn biết cách chúng tôi thu thập, sử dụng, tiết lộ và/hoặc xử lý dữ liệu mà chúng tôi thu thập và nhận được trong quá trình cung cấp Dịch vụ hay truy cập vào Nền tảng cho bạn, khách hàng của chúng tôi. Chúng tôi sẽ chỉ thu thập, sử dụng, tiết lộ và/hoặc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn tuân theo Chính sách Bảo mật này.

1.4. Điều quan trọng là bạn phải đọc Chính sách Bảo mật này cùng với các thông báo hiện hành khác mà chúng tôi có thể cung cấp vào những trường hợp cụ thể khi chúng tôi thu thập, sử dụng, tiết lộ và/hoặc xử lý dữ liệu cá nhân về bạn, để bạn có thể nhận thức đầy đủ về cách thức và lý do chúng tôi đang sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn.

1.5. Bằng cách nhấp hoặc kiểm tra “đăng ký”, “tôi đồng ý với chính sách bảo mật của enche” hoặc các văn bản tương tự có sẵn trên trang đăng ký enche, bạn thừa nhận rằng bạn đã được thông báo và hiểu các điều khoản của chính sách bảo mật này và bạn đã đồng ý, tán thành với việc thu thập, sử dụng, tiết lộ và/hoặc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn như được mô tả và theo các điều khoản của văn bản này.

1.6. Chúng tôi có thể cập nhật Chính sách Bảo mật này theo thời gian. Mọi thay đổi chúng tôi thực hiện đối với Chính sách Bảo mật này trong tương lai sẽ được đăng trên trang này và, khi thích hợp, sẽ được thông báo tới bạn, khi bạn tiếp tục sử dụng Dịch vụ, truy cập vào Nền tảng hoặc sử dụng Dịch vụ, bao gồm đặt Hàng trên Nền tảng, để đảm bảo sự thừa nhận và đồng ý của bạn đối với những thay đổi mà chúng tôi thực hiện đối với Chính sách bảo mật này, như được thông báo cho bạn. Vui lòng kiểm tra lại thường xuyên để xem mọi cập nhật hoặc thay đổi đối với Chính sách Bảo mật này.

1.7. Chính sách Bảo mật này áp dụng kết hợp cùng với các thông báo, điều khoản hợp đồng và điều khoản đồng ý khác áp dụng liên quan đến việc thu thập, sử dụng, tiết lộ và/hoặc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn và không có sự vượt qua chúng trừ khi chúng tôi trình bày rõ.

1.8. Bạn có thể truy cập vào Nền tảng và duyệt trang mà không cần cung cấp thông tin cá nhân. Tuy nhiên, bạn sẽ được yêu cầu đăng ký tài khoản nếu bạn muốn sử dụng Dịch vụ của chúng tôi.

2. Dữ liệu cá nhân chúng tôi thu thập từ bạn

2.1. Dữ liệu cá nhân là mọi thông tin, bất kể được ghi lại dưới dạng vật chất hay phi vật chất, từ đó xác định rõ ràng danh tính của một cá nhân hoặc có thể được xác định một cách hợp lý và trực tiếp bởi thực thể đang nắm giữ thông tin hoặc khi được kết hợp cùng các thông tin khác sẽ xác định trực tiếp và chắc chắn một cá nhân.

2.2. Trong quá trình bạn sử dụng Nền tảng và cung cấp Dịch vụ, chúng tôi có thể thu thập dữ liệu cá nhân từ bạn, bao gồm nhưng không giới hạn:

(a) Dữ liệu định danh như tên của bạn, giới tính, ảnh cá nhân, và ngày sinh;
(b) Dữ liệu liên lạc, như địa chỉ thanh toán, địa chỉ giao hàng, địa chỉ email và số điện thoại;
(c) Dữ liệu tài khoản, như tài khoản ngân hàng và chi tiết thanh toán;
(d) Dữ liệu giao dịch, như chi tiết về các thanh toán đến và đi từ bạn và các chi tiết khác về sản phẩm và Dịch vụ bạn đã mua từ chúng tôi;
(e) Dữ liệu kỹ thuật, như địa chỉ giao thức internet (IP), dữ liệu đăng nhập, loại và phiên bản trình duyệt, cài đặt và vị trí múi giờ, loại và phiên bản plugin của trình duyệt, hệ điều hành và nền tảng, và công nghệ khác trên thiết bị bạn sử dụng để truy cập Nền tảng;
(f) Dữ liệu hồ sơ, như tên người dùng và mật khẩu, lượt mua hàng hoặc đơn đặt hàng của bạn, sở thích, ưu tiên, phản hồi và khảo sát đánh giá của bạn;
(g) Dữ liệu sử dụng, như thông tin về cách bạn sử dụng Nền tảng, sản phẩm và Dịch vụ hoặc xem bất kỳ nội dung nào trên Nền tảng;
(h) Dữ liệu vị trí, như khi bạn chụp và chia sẻ vị trí của mình với chúng tôi dưới dạng ảnh hoặc video và tải nội dung đó lên Nền tảng;
(i) Dữ liệu sinh trắc học, như file giọng nói khi bạn sử dụng chức năng tìm kiếm qua giọng nói của chúng tôi và hình ảnh khuôn mặt khi bạn tải video của mình lên Nền tảng; và
(j) Dữ liệu tiếp thị và truyền thông, như ưu tiên của bạn trong việc nhận tiếp thị từ chúng tôi và các bên thứ ba cũng như các ưu tiên giao tiếp của bạn.

2.3. Trong quá trình bạn sử dụng Nền tảng và cung cấp Dịch vụ, chúng tôi có thể nhận dữ liệu cá nhân từ bạn trong các trường hợp sau:

(a) Khi bạn tạo ra một tài khoản với chúng tôi;
(b) Khi bạn áp dụng bất kỳ Dịch vụ nào hoặc mua bất kỳ sản phẩm nào trên nền Tảng;
(c) Khi bạn sử dụng bất kỳ tính năng hoặc chức năng nào có trên Nền tảng hoặc Dịch vụ, bao gồm việc ghi lại bất kỳ nội dung nào do người dùng tạo ra được tải lên Nền tảng;
(d) Khi bạn đăng ký các ấn phẩm hoặc tài nguyên tiếp thị của chúng tôi;
(e) Khi bạn tham gia một cuộc thi, khuyến mãi hoặc khảo sát;
(f) Khi bạn tham gia vào bất kỳ hoạt động hoặc chiến dịch nào trên Nền tảng;
(g) Khi bạn nhập tài khoản trên nền Tảng hoặc tương tác với chúng tôi qua một bên ngoài dịch vụ hay ứng dụng;
(h) Khi bạn đăng nhập vào tài khoản của mình trên Nền tảng hoặc tương tác với chúng tôi thông qua dịch vụ hay ứng dụng bên ngoài;
(i) Khi bên thứ ba gửi khiếu nại về bạn hoặc nội dung bạn đã đăng trên Nền tảng
(j) Khi bạn truy cập hoặc sử dụng các trò chơi di động trên Nền tảng; và
(k) Khi bạn tương tác ngoại tuyến với chúng tôi, kể cả khi bạn tương tác với các đại lý dịch vụ khách hàng bên ngoài của chúng tôi.

2.4. Trong quá trình bạn sử dụng Nền tảng và cung cấp Dịch vụ, chúng tôi cũng có thể nhận dữ liệu cá nhân của bạn từ các bên thứ ba cho các mục đích được nêu trong Chính sách bảo mật này hoặc bất kỳ điều khoản nào khác.

2.5. Bạn chỉ phải gửi dữ liệu cá nhân đảm bảo chính xác, không gây hiểu lầm và bạn phải duy trì cập nhật dữ liệu và thông báo cho chúng tôi về bất kỳ thay đổi nào đối với dữ liệu cá nhân mà bạn đã cung cấp cho chúng tôi. Chúng tôi có quyền yêu cầu tài liệu để xác minh dữ liệu cá nhân do bạn cung cấp như một phần của quá trình xác minh khách hàng của chúng tôi.

2.6. Chúng tôi sẽ chỉ có thể thu thập dữ liệu cá nhân của bạn nếu bạn tự nguyện gửi dữ liệu cá nhân cho chúng tôi hoặc theo yêu cầu được quy định trong Chính sách Bảo mật này. Rất tiếc, nếu bạn chọn không gửi dữ liệu cá nhân của mình cho chúng tôi hoặc sau đó không tiếp tục đồng ý việc chúng tôi sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn, chúng tôi không thể cung cấp cho bạn Dịch vụ hoặc quyền truy cập vào Nền tảng.

2.7. Bạn có thể truy cập và cập nhật thông tin cá nhân của bạn đã gửi cho chúng tôi ở mọi thời điểm như được mô tả dưới đây.

2.8. Nếu bạn cung cấp dữ liệu cá nhân của bất kỳ bên thứ ba nào cho chúng tôi, bạn cần tuyên bố và bảo đảm rằng bạn đã nhận được sự chấp thuận cần thiết từ bên thứ ba đó để chia sẻ và chuyển dữ liệu cá nhân của họ cho chúng tôi và để chúng tôi thu thập, sử dụng và tiết lộ dữ liệu đó phù hợp với Chính sách Bảo mật này.

2.9. Nếu bạn đăng ký làm người dùng trên Nền tảng của chúng tôi sử dụng tài khoản mạng xã hội của bạn hoặc liên kết tài khoản enche của bạn với tài khoản mạng xã hội của bạn hoặc sử dụng một số tính năng truyền thông xã hội khác, chúng tôi có thể truy cập dữ liệu cá nhân của bạn mà bạn đã tự nguyện cung cấp trong mạng xã hội của mình theo thỏa thuận chính sách với nhà cung cấp dịch vụ và chúng tôi sẽ quản lý dữ liệu cá nhân của bạn phù hợp theo Chính sách Bảo mật này.

3. Sử dụng và tiết Lộ Dữ Liệu Cá nhân

3.1. Dữ liệu cá nhân mà chúng tôi thu thập từ bạn hoặc thông qua bên thứ ba có thể được chúng tôi sử dụng hoặc chia sẻ hoặc tiết lộ cho bên thứ ba (bao gồm các doanh nghiệp liên quan, nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba và nhà cung cấp dịch vụ của họ và các công ty có liên quan, bên bán thứ ba có liên quan và các công ty có liên quan ở trong và ngoài nước bạn), cho các mục đích nhất định, bao gồm nhưng không giới hạn ở những nội dung sau đây:

(a) Nhằm tạo điều kiện để bạn sử dụng Dịch vụ hoặc truy cập vào Nền tảng, bao gồm trả lời các truy vấn, phản hồi, khiếu nại hoặc tranh chấp của bạn thông qua các đơn vị dịch vụ khách hàng bên ngoài của chúng tôi;

(b) Để xử lý đơn đặt hàng, bạn hãy gửi thông qua Nền tảng;
(c) Những thanh toán mà bạn thực hiện thông qua Nền tảng cho các sản phẩm, cho dù được bán bởi chúng tôi hay người bán hàng bên thứ ba, sẽ được xử lý bởi đại lý của chúng tôi;
(d) Để phân phối các sản phẩm mà bạn đã mua thông qua Nền tảng, cho dù chúng được bán bởi chúng tôi hay người bán hàng bên thứ ba. Chúng tôi có thể chuyển thông tin cá nhân của bạn cho bên thứ ba để phân phối sản phẩm cho bạn (ví dụ như: chuyển phát nhanh hay nhà cung cấp của chúng tôi), cho dù sản phẩm được bán thông qua Nền tảng bởi chúng tôi hay người bán hàng bên thứ ba;
(e) Để giúp bạn cập nhật về việc giao sản phẩm, cho dù được bán thông qua Nền tảng bởi chúng tôi hay người bán hàng bên thứ ba và với mục đích hỗ trợ khách hàng;
(f) Để so sánh thông tin và xác minh với bên thứ ba để đảm bảo rằng thông tin là xác thực;
(g) Để quản lý bất kỳ tài khoản của bạn với chúng tôi;
(h) Để xác minh và thực hiện các giao dịch tài chính có liên quan đến các thanh toán bạn thực hiện trực tuyến;
(i) Để kiểm tra việc tải dữ liệu xuống từ Nền tảng;
(j) Để cải thiện bố cục hay nội dung của các trang trên Nền tảng và tùy chỉnh chúng phù hợp cho người dùng;
(k) Để xác định khách truy cập Nền tảng;
(l) Để phục vụ nghiên cứu về nhân khẩu học và hành vi người dùng của chúng tôi, ;
(m) Để cung cấp cho bạn thông tin mà chúng tôi nghĩ rằng bạn có thể thấy hữu ích hoặc thông tin bạn đã yêu cầu từ chúng tôi, bao gồm thông tin về sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi hoặc người bán hàng bên thứ ba, miễn là bạn đã chỉ ra rằng bạn không phản đối với việc được liên hệ cho những mục đích này;
(n) Để cho phép những người dùng khác xác định bạn thông qua “Tìm bạn bè của tôi” (hoặc các chức năng tương tự) với tư cách người dùng của Dịch vụ, cho phép bạn tìm người dùng khác và kết nối với họ trên Nền tảng và hỗ trợ chức năng xã hội hóa của Dịch vụ
(o) Để quảng bá Dịch vụ và sử dụng thông tin mà bạn cung cấp cho chúng tôi, chẳng hạn như nội dung do chính người dùng tạo (bao gồm nội dung video) mà bạn có thể chọn để phát trên Nền tảng của chúng tôi, như một phần của chiến dịch quảng cáo và tiếp thị của chúng tôi để quảng bá cho Nền tảng;
(p) Để xử lý bất kỳ khiếu nại, phản hồi, hành động thực thi và yêu cầu gỡ xuống nào có liên quan đến bất kỳ nội dung nào mà bạn đã tải lên Nền tảng;
(q) Để hiển thị trong bảng điểm của Nền tảng có liên quan đến các chiến dịch, trò chơi di động hay bất kỳ hoạt động nào khác;
(r) Để lấy thêm các thuộc tính có liên quan đến bạn dựa trên dữ liệu cá nhân mà bạn đã cung cấp (cho chúng tôi hoặc bên thứ ba), để cung cấp cho bạn nhiều thông tin nhắm mục tiêu và/hoặc thích hợp;
(s) Chúng tôi cũng có thể sử dụng thông tin cá nhân của bạn để gửi cho bạn các tài nguyên tiếp thị hoặc quảng cáo về các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi hoặc người bán hàng bên thứ ba theo thời gian, trừ khi bạn lựa chọn từ chối nhận các tài liệu này; và
(t) Chúng tôi cũng có thể tiến hành các quy trình quyết định tự động phù hợp với các mục đích này.

3.2. Để tránh việc nghi ngờ, bạn công nhận và đồng ý để enche chia sẻ thông tin ẩn danh chẳng hạn như nhưng không giới hạn trong các trường hợp sau:

(a) Thông tin tổng hợp. Chúng tôi có thể thực hiện các dự án phân tích dữ liệu chung cùng các nhà cung cấp bên thứ ba được lựa chọn bằng cách sử dụng thông tin ẩn danh để dự đoán sở thích của người dùng và cung cấp cho người dùng thông tin nhắm mục tiêu và/hoặc phù hợp dựa trên thông tin tổng hợp về các hoạt động của người dùng đó bên ngoài Nền tảng

(b) Quảng cáo dựa trên hành vi Chúng tôi có thể phối hợp với các bên thứ ba được chọn bằng cách sử dụng thông tin ẩn danh để thu thập các mô hình nhất định để tạo điều kiện quảng cáo chính xác hơn tới những người dùng được chọn.

3.3. Bạn có thể hủy đăng ký việc nhận thông tin tiếp thị ở bất cứ thời gian nào bằng cách sử dụng chức năng hủy đăng ký trong tài nguyên tiếp thị điện tử. Chúng tôi có thể sử dụng thông tin liên hệ của bạn để gửi các bản tin từ chúng tôi và từ các công ty có liên quan.

3.4. Trong các trường hợp đặc biệt, chúng tôi có thể được yêu cầu tiết lộ thông tin cá nhân, chẳng hạn khi có căn cứ đáng tin cậy rằng việc tiết lộ là cần thiết để ngăn chặn mối đe dọa cho tính mạng hoặc sức khỏe, hoặc phục vụ các nhiệm vụ thực thi pháp luật, hoặc nhằm thực hiện pháp luật và các yêu cầu, đề xuất theo quy định.

3.5. Chúng tôi có thể chia sẻ và cho phép việc chia sẻ dữ liệu cá nhân của bạn với bên thứ ba và các chi nhánh của chúng tôi cho bất kỳ mục đích nào nêu trên, bao gồm nhưng không giới hạn, tạo điều kiện sử dụng Dịch vụ của bạn, hoàn thành giao dịch với bạn, quản lý tài khoản của bạn và mối quan hệ của chúng tôi với bạn, tiếp thị và phục vụ bất kỳ yêu cầu và đề xuất theo pháp luật hoặc quy định nào mà chúng tôi thấy cần thiết. Khi chia sẻ dữ liệu cá nhân của bạn với họ, chúng tôi luôn cố gắng để đảm bảo các bên thứ ba và chi nhánh của chúng tôi bảo vệ sự an toàn cho dữ liệu cá nhân của bạn khỏi sự truy cập, thu thập, sử dụng, tiết lộ, xử lý trái phép hoặc các rủi ro tương tự và chỉ giữ lại dữ liệu cá nhân của bạn cho đến khi họ cần dữ liệu cá nhân của bạn để đạt được các mục đích như đã nêu ở trên.

3.6. Nếu bạn ở Malaysia, chúng tôi có thể chuyển hoặc cho phép chuyển dữ liệu cá nhân của bạn ở bên ngoài phạm vi Malaysia cho bất kỳ mục đích nào được nêu trong Chính sách Bảo mật này.

4. Rút sự đồng ý được tiếp tục sử dụng, tiết lộ và/hoặc xử lý dữ liệu cá nhân

4.1. Bạn có thể thông báo rút sự đồng ý được tiếp tục sử dụng, tiết lộ và/hoặc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn, bao gồm cả dữ liệu cá nhân có liên quan đến những người khác mà có thể được xác định được từ dữ liệu cá nhân đó cho bất kỳ mục đích nào và theo cách thức như đã nêu ở trên trong mọi thời gian, bằng cách liên hệ với Công ty của chúng tôi.

4.2. Vui lòng lưu ý rằng nếu bạn thông báo việc rút lại sự đồng ý của bạn đối với việc chúng tôi sử dụng, tiết lộ hoặc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn cho các mục đích và theo cách thức như đã nêu ở trên, chúng tôi có thể sẽ không tiếp tục cung cấp Dịch vụ cho bạn hoặc thực hiện bất kỳ hợp đồng nào mà chúng tôi có với bạn và chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm trong trường hợp chúng tôi không tiếp tục cung cấp Dịch vụ hoặc thực hiện hợp đồng của chúng tôi với bạn. Quyền và trách nhiệm hợp pháp của chúng tôi được thể hiện rõ ràng trong một sự kiện như vậy.

5. Cập nhật dữ liệu cá nhân của bạn

5.1. Điều quan trọng là dữ liệu cá nhân mà bạn cung cấp cho chúng tôi phải chính xác và đầy đủ để bạn được tiếp tục sử dụng Nền tảng và để chúng tôi cung cấp Dịch vụ cho bạn. Bạn phải có trách nhiệm thông báo cho chúng tôi về các thay đổi đối đến dữ liệu cá nhân của bạn hoặc trong trường hợp bạn tin rằng dữ liệu cá nhân mà chúng tôi có về bạn không chính xác, không đầy đủ, sai sót hoặc qua hạn.

5.2. Bạn có thể cập nhật dữ liệu cá nhân của mình ở mọi thời điểm bằng cách truy cập vào tài khoản của bạn trên Nền tảng. Nếu bạn không thể cập nhật dữ liệu cá nhân của mình thông qua tài khoản của bạn, bạn có thể làm điều này bằng cách liên hệ với Công ty của chúng tôi.

5.3. Chúng tôi tiến hành các bước để chia sẻ những cập nhật tới dữ liệu cá nhân của bạn với các bên thứ ba và các chi nhánh của chúng tôi, những người mà chúng tôi đã chia sẻ dữ liệu cá nhân của bạn nếu dữ liệu đó vẫn cần thiết cho các mục đích đã nêu ở trên.

6. Truy cập vào dữ liệu cá nhân của bạn

6.1. Nếu bạn muốn yêu cầu thông tin về dữ liệu cá nhân của bạn mà chúng tôi đã thu thập hoặc điều tra về cách dữ liệu cá nhân của bạn có thể được sử dụng, tiết lộ hoặc xử lý bởi chúng tôi trong năm qua, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi. Để thuận tiện cho quá trình xử lý yêu cầu của bạn, chúng tôi có thể cần phải yêu cầu thêm thông tin có liên quan tới yêu cầu của bạn.

6.2. Chúng tôi có quyền thu phí hành chính hợp lý để truy xuất hồ sơ dữ liệu cá nhân của bạn. Nếu vậy, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn về phí trước khi xử lý yêu cầu của bạn.

6.3. Chúng tôi sẽ phản hồi yêu cầu của bạn sớm nhất có thể. Nếu chúng tôi không thể phản hồi yêu cầu của bạn trong vòng hai mươi mốt (21) ngày kể từ ngày bạn gửi yêu cầu, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn bằng văn bản. Nếu chúng tôi không thể cung cấp bất kỳ dữ liệu cá nhân nào cho bạn hoặc thực hiện một chỉnh sửa mà bạn đã yêu cầu, chúng tôi thường sẽ thông báo cho bạn về lý do tại sao chúng tôi không thể làm điều đó (trừ trường hợp chúng tôi không bắt buộc phải làm như vậy theo pháp luật bảo vệ dữ liệu hiện hành).

7. Bảo mật dữ liệu cá nhân của bạn

7.1. Để bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn khỏi việc bị truy cập, thu thập, sử dụng, tiết lộ, xử lý, sao chép, sửa đổi, sắp đặt, mất mát, lạm dụng, hoặc các rủi ro tương tự, chúng tôi đã giới thiệu các biện pháp hành chính, vật lý và kỹ thuật thích hợp như:

(a) Hạn chế quyền truy cập vào dữ liệu cá nhân đối với các cá nhân yêu cầu quyền truy cập;
(b) Duy trì sản phẩm công nghệ để ngăn chặn truy cập máy tính trái phép; và
(c) Sử dụng công nghệ mã hóa SSL 128 bit (lớp socket bảo mật) khi xử lý các chi tiết tài chính của bạn.

7.2. Nếu bạn tin rằng quyền riêng tư của bạn đã bị enche xâm phạm, xin vui lòng liên hệ với Nhân viên bảo vệ dữ liệu của chúng tôi qua trang Liên hệ với chúng tôi.

7.3. Tuy nhiên, bạn nên lưu ý rằng không có phương thức truyền dẫn qua internet hoặc phương thức lưu trữ điện tử nào là hoàn toàn an toàn. Mặc dù bảo mật không thể được đảm bảo, chúng tôi luôn cố gắng bảo vệ sự bảo mật cho thông tin của bạn và liên tục xem xét, tăng cường các biện pháp bảo mật thông tin của chúng tôi.

7.4. Mật khẩu của bạn là chìa khóa tới tài khoản của bạn. Vui lòng sử dụng các số, chữ cái và ký tự đặc biệt riêng biệt và không chia sẻ mật khẩu enche của bạn với bất kỳ ai. Nếu bạn chia sẻ mật khẩu của mình với người khác, bạn sẽ phải chịu trách nhiệm về tất cả các hành động được thực hiện dưới tên tài khoản của bạn và hậu quả xảy ra. Nếu bạn mất quyền kiểm soát mật khẩu của mình, bạn có thể mất quyền kiểm soát đáng kể đối với dữ liệu cá nhân của bạn và các dữ liệu khác đã được gửi đến enche. Bạn còn có thể phải chấp hành các hành động ràng buộc về mặt pháp lý được thực hiện thay mặt bạn. Do đó, nếu mật khẩu của bạn đã bị xâm phạm vì bất kỳ lý do nào hoặc nếu bạn có cơ sở để tin tưởng rằng mật khẩu của bạn đã bị xâm phạm, bạn nên liên hệ ngay với chúng tôi và thay đổi mật khẩu của mình. Bạn đang để nhắc nhở bản ghi trong số tài khoản của bạn và đóng cửa sổ khi anh xong việc với bằng cách sử dụng một máy tính.

8. Lưu giữ dữ liệu cá nhân

8.1. Chúng tôi sẽ chỉ lưu giữ dữ liệu cá nhân của bạn miễn là chúng tôi tuân thủ theo pháp luật hoặc có liên quan cho các mục đích mà dữ liệu đó được thu thập.

8.2. Chúng tôi sẽ dừng lưu giữ dữ liệu cá nhân của bạn hoặc xóa phương tiện mà dữ liệu có thể được liên kết với bạn, ngay khi cho rằng việc đó là hợp lý khi việc lưu giữ đó không còn phục vụ cho mục đích thu thập dữ liệu cá nhân và không cần thiết nữa cho bất kỳ mục đích pháp lý hoặc kinh doanh nào.

9. Trẻ em và trẻ vị thành niên dưới 18 tuổi

9.1. enche không bán các sản phẩm cho người mua là trẻ em dưới 18 tuổi, cũng không có ý định cung cấp bất kỳ Dịch vụ nào hay việc sử dụng Nền tảng cho trẻ em dưới 18 tuổi. Chúng tôi không cố ý thu thập bất kỳ dữ liệu cá nhân nào liên quan đến trẻ em dưới 18 tuổi.

9.2. Bạn cần xác nhận và bảo đảm rằng bạn hiện từ 18 tuổi trở lên và có khả năng hiểu và chấp nhận các điều khoản của Chính sách Bảo mật này. Nếu bạn dưới 18 tuổi, bạn chỉ có thể sử dụng trang web của chúng tôi với sự tham gia của cha mẹ hoặc người giám hộ.

9.3. Với vai trò là cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp, vui lòng không cho phép trẻ vị thành niên dưới sự chăm sóc của bạn gửi dữ liệu cá nhân cho enche. Trong trường hợp dữ liệu cá nhân của trẻ vị thành niên được tiết lộ cho enche, bạn đồng ý với việc xử lý dữ liệu cá nhân của họ và chấp nhận, đồng ý chịu ràng buộc bởi Chính sách Bảo mật này và chịu trách nhiệm về hành động của mình.

9.4. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ hành vi sử dụng trái phép Dịch vụ nào trên Nền tảng, người dùng thay mặt bạn hoặc bất kỳ người dùng trái phép nào. Bạn có trách nhiệm tự đưa ra quyết định của mình về việc sử dụng Dịch vụ trên Nền tảng và thực hiện các bước cần thiết để ngăn chặn mọi hành vi lạm dụng Dịch vụ trên Nền tảng.

10. Thu thập dữ liệu máy tính

10.1. Chúng tôi hoặc nhà cung cấp dịch vụ được ủy quyền của chúng tôi có thể sử dụng cookie, web beacons và các công nghệ tương tự khác để lưu trữ dữ liệu nhằm giúp cung cấp cho bạn trải nghiệm tốt hơn, nhanh hơn, an toàn hơn và được cá nhân hóa khi bạn sử dụng Dịch vụ hoặc truy cập Nền tảng.

10.2. Khi bạn truy cập Nền tảng thông qua máy tính, thiết bị di động hoặc bất kỳ thiết bị nào khác có kết nối internet, máy chủ của công ty chúng tôi sẽ tự động ghi lại dữ liệu mà trình duyệt của bạn gửi bất kỳ khi nào bạn truy cập vào trang web. Dữ liệu này có thể bao gồm:

(a) Địa chỉ IP của máy tính hoặc thiết bị của bạn;
(b) Loại trình duyệt;
(c) Trang web bạn đang truy cập trước khi bạn đi đến Nền tảng;
(d) Các trang trong Nền tảng mà bạn truy cập; và
(e) Thời gian dành cho các trang, mục đó và dữ liệu được tìm kiếm trên Nền tảng, thời gian và ngày truy cập và các thống kê khác.

10.3. Dữ liệu này được thu thập để phân tích và đánh giá để giúp chúng tôi cải thiện trang web của mình cũng như các dịch vụ và sản phẩm mà chúng tôi cung cấp.

10.4. Cookies là các file văn bản nhỏ (thường được tạo thành từ các chữ cái và số) nằm trong bộ nhớ của trình duyệt hoặc thiết bị của bạn khi bạn truy cập vào một trang web hoặc xem một tin nhắn. Chúng cho phép chúng tôi nhận ra một thiết bị hoặc trình duyệt cụ thể và giúp chúng tôi cá nhân hóa nội dung để đáp ứng sở thích của bạn nhanh hơn và giúp Dịch vụ và Nền tảng thuận tiện và hữu ích hơn cho bạn.

10.5. Bạn có thể quản lý và xóa cookie thông qua cài đặt trình duyệt hoặc thiết bị của bạn. Để biết thêm thông tin về cách tiến hành, hãy xem tài nguyên trợ giúp của trình duyệt hoặc thiết bị của bạn.

10.6. Web beacons là hình ảnh đồ họa nhỏ có thể được đưa vào Dịch vụ và Nền tảng của chúng tôi. Chúng cho phép chúng tôi đếm được những người dùng đã xem các trang này để chúng tôi có thể hiểu rõ hơn về ưu tiên và sở thích của bạn.

11. Quyền tiết lộ dữ liệu cá nhân của enche

11.1. Bạn thừa nhận và đồng ý rằng enche có quyền tiết lộ dữ liệu cá nhân của bạn cho bất kỳ cơ quan thực thi pháp lý, quy định, chính phủ, thuế, pháp luật hoặc các cơ quan khác hoặc chủ sở hữu quyền có liên quan, nếu enche có cơ sở hợp lý để tin rằng việc tiết lộ dữ liệu cá nhân của bạn là cần thiết cho mục đích đáp ứng bất kỳ nghĩa vụ, yêu cầu hoặc thỏa thuận nào, dù là tự nguyện hay bắt buộc, như kết quả của việc hợp tác với một đơn đặt hàng, một cuộc điều tra và/hoặc yêu cầu của bất kỳ bên như vậy. Trong phạm vi được luật pháp hiện hành cho phép, bạn đồng ý không thực hiện bất kỳ hành động nào và/hoặc từ bỏ quyền của bạn để thực hiện mọi hành động nào chống lại việc tiết lộ dữ liệu cá nhân của bạn trong những trường hợp này.

12. Trang của bên thứ ba

12.1. Nền tảng có thể chứa liên kết đến các website khác được điều hành bởi các bên khác, chẳng hạn các chi nhánh kinh doanh, người bán hoặc cổng thanh toán của chúng tôi. Chúng tôi không chịu trách nhiệm cho các hoạt động bảo mật của các website được điều hành bởi các bên khác. Bạn nên kiểm tra các chính sách bảo mật áp dụng của các trang web đó để xác định cách họ sẽ xử lý bất kỳ thông tin nào mà họ thu thập từ bạn.